Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 27 de articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Unele considerații de ordin militar în procesul de împletire a celor două mari civilizații antice - dacă și romană / Considérations d'ordre militaire sur le processus de fusion des deux grandes civilisations antiques — dace et romaine, pag.25-33
2
Cetatea de piatră de la Cetățeni, jud. Argeș - centrul unei formațiuni statale geto-dace dinainte de Burebista / La fortification en pierre de Cetățeni, dép. d'Argeș — centre d'une formation d'état géto-dace antérieure à l'État de Burebista, pag.71-74
3
Așezarea getică de la Popești, centru important politic și economic în timpul lui Burebista / L'établissement gète de Popești (commune de Mihăilești, dép. d'Ilfov) important centre politique et économique pendant le règne de Burebista, pag.81-84
4
Castrul de la Micia (Vețel, jud. Hunedoara) în cadrul sistemului de apărare al Daciei romane / Le camp de Micia (com. de Vețel, dép. de Hunedoara) dans le système de la fortification de la Dacie romaine, pag.109-114
5
Descoperiri dacice de epocă romană de la Biharea / Les découvertes daciques d'époque romaine de Biharea, pag.115-122
6
Cetatea de lemn din secolele VIII-IX de la Slon-Prahova / La fortification en bois des VIIIe—IXe siècles découverte à Slon (dép. de Prahova). Etude préliminaire, pag.133-136
7
Elemente bizantine în inventarul necropolelor din sec. al XII de la Zăbala și Peteni, jud. Covasna / Byzantian Elements from the XIIth Century in Necropols from Zăbala and Peteni, Covasna County, pag.137-146
8
Sărbătorirea eroilor independenței la București, 8/20 octombrie 1878 / La célébration des héros de l'indépendance à Bucarest, le 8/20 octobre 1878, pag.249-252
9
Constituirea diviziei de mare - consecință directă a reunirii Dobrogei cu Țara /La constitution de la division de mer-conséquence naturelle de la réunion de la Dobroudja à la Roumanie, pag.253-258
10
Înființarea primelor instituții naționale de navigație civilă la sfîrșitul sec. al XIX-lea / La création des premières institutions nationales de navigation civile à la fin du ΧΙΧ-ème siècle, pag.259-264
11
Considerații privind lupta pentru făurirea statului național unitar român / Considérations sur la lutte menée pour la réalisation de l'État national unitaire roumain, pag.275-280
12
Orientări ale doctrinei și politicii P.N.L. privind dezvoltarea României la începutul sec. al XX-lea / Orientations de la doctrine et de la politique du Parti National Libéral concernant le développement de la Roumanie au début du XXe siècle, pag.301-307
13
Contribuția revistei "Unirea femeilor române" (1909-1916) la dezvoltarea mișcării feministe românești / La contribution de la revue ,,L'union des femmes roumaines" (1909—1916) au développement du mouvement féministe roumain, pag.309-313
14
Contribuții etnologice la studiul războiului pentru desăvîrșirea unității naționale / Contributions ethnologiques à l'étude de la guerre pour l'accomplissement de l'unité nationale, pag.329-337
15
Independența de stat în concepția președintelui Nicolae Ceaușescu / L'indépendance d'État dans la conception du président Nicolae Ceaușescu, pag.341-346
16
Situația internațională și poziția României în preajma și în primul an al celui de al doilea război mondial / Situation internationale et position de la Roumanie à la veille et pendant la première année de la seconde guerre mondiale, pag.347-352
17
Problemele consolidării statului național român la conferința păcii de la Paris (1919-1920) / Les problèmes de la consolidation de l'État national roumain à la conférence de paix de Paris (1919—1920), pag.353-356
18
Consacrarea internațională a desăvîrșirii statului național unitar român / La consécration internationale du parachèvement de l'État national unitaire roumain, pag.357-360
19
Inițiative ale statului român privind crearea unui climat de pace și securitate, 1932-1936 / Initiatives de l'État roumain corcernant la création d'un climat de paix et sécurité, 1932—1936, pag.361-365
20
Continuitatea opiniilor politice gălățene cu privire la apărarea unității și independenței țării / Continuité des opinions politiques des habitants de Galatzi concernant la défense et l'indépendance du pays, pag.373-376
21
Diplomatul român Nicolae Titulescu președinte al Societății Națiunilor, recunoaștere a prestigiului României / Le diplomate roumain Nicolae Titulescu, president de la Société des Nations, reconnaissance du prestige de la Roumaine, pag.377-384
22
Consens național în apărarea independenței, suveranității și integrității în România anului 1939 / Consensus national pour la défense de l'indepéndance, la souveraineté et l'intégrité de la Roumanie en 1939, pag.385-390
23
Activitatea politico-diplomatică a României pentru respectarea drepturilor sale suverane la Gurile Dunării / L'activité politico-diplomatique de la Roumanie pour le respect de ses droits souverains aux bouches du Danube, pag.397- 400
24
Lupta populației din partea de nord-vest a Transilvaniei împreună cu întregul popor român pentru făurirea unui stat revoluționar-democratic (23 august 1944 - 6 martie 1945) /, pag.407-411
25
Acțiuni revoluționare ale maselor populare din România în perioada august 1944-martie 1945 / Actions révolutionnaires des masses populaires de Roumanie dans la période août 1944—mars 1945, pag.427-432
26
Concepția istorică a dr. Petru Groza / La conception historique du dr. Petru Groza, pag.433-439
27
Aspecte ale făuririi aparatului de stat socialist în România / Aspects de la création des rouages de l'État socialiste en Roumanie, pag.439-445
S-au listat 27 de articole corespunzătoare