Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 45 de articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
 • Muzeul Național, III, 1976  
Date noi arheologice de pe teritoriul Moldovei privitoare la formarea poporului român /Nouvelles données archéologiques sur le territoire de la Moldavie, concernant la formation du peuple roumain, pag.17-22
2
 • Muzeul Național, III, 1976  
Patrimoniul cultural-național, factor al conștiinței istorice / Le patrimoine culturel-national, facteur de la conscience historique, pag.31-34
3
 • Muzeul Național, III, 1976  
Orientări și perspective tematice în muzeele de istorie din Republica Socialistă România / Horisons et perspectives de recherche dans les musées d'histoire de la République Socialiste de Roumanie, pag.35-38
4
 • Muzeul Național, III, 1976  
Considerații referitoare la schimb în cursul epocii neolitice pe teritoriul României / Considérations sur l'échange à l'époque néolithique, sur le territoire de la Roumanie, pag.47-52
5
 • Muzeul Național, III, 1976  
Două morminte ocromane din regiunea de sud a Moldovei / Deux tombes ocromanes découvertes au sud de la Moldavie, pag.53-60
6
 • Muzeul Național, III, 1976  
Carul solar de la Bujoru, jud. Teleorman / Le char antique de Bujoru, dépt. de Teleorman, pag.61-72
7
 • Muzeul Național, III, 1976  
Vechi cercetări în peșterile de Merești, jud. Harghita / Anciennes recherches dans les grottes de Merești, dépt. de Harghita, pag.73-95
8
 • Muzeul Național, III, 1976  
Contribuții la studiul cupelor cu decor în relief getice de la Popești, jud. Ilfov / Contributions à la recherche des coupes gètes à décor en relief de Popești, dépt. d'Ilfov, pag.97-100
9
 • Muzeul Național, III, 1976  
Investigații istorico-arheologice și geografico-hidrologice asupra căilor navigabile de acces în interiorul vechiului teritoriu geto-dac din Dobrogea /, pag.101-114
10
 • Muzeul Național, III, 1976  
Pătrunderea sarmaților la Dunărea de Mijloc și de Jos și relațiile lor cu geto-dacii / La pénétration des Sarmates dans les regions du moyen et du Bas-Danube et leurs rapports avec les Gèto-Daces, pag.115-124
11
 • Muzeul Național, III, 1976  
Despre îmbrăcămintea populației din provincia Dacia / Sur les vêtements des habitants de la province de Dacie, pag.125-132
12
 • Muzeul Național, III, 1976  
Cîteva considerații referitoare la ceramica din thermele de la Micia / Quelques considérations concernant à la céramique des Thermes de Micia, pag.133-142
13
 • Muzeul Național, III, 1976  
Notă asupra tezaurului de monede imperiale romane descoperit la Bîrgăoani, jud. Neamț / Note sur le trésor de monnaies impériales romanes, découvert à Bîrgăoani, dépt. de Neamț, pag.143-152
14
 • Muzeul Național, III, 1976  
Un perete lateral de aedicula descoperit la Ulpia Traiana Sarmizegetusa / Une paroi latérale d'aedicula, découverte à Ulpia Traiana Sarmizegetusa, pag.153-158
15
 • Muzeul Național, III, 1976  
O amforă cu ulei de măsline din sec. II-III e.n. descoperită la Schela, jud. Galați /Une amphore des II-e—III-e siècles de n.è. contenant de l'huile d'olives carbonisée, découverte à Schela, dépt. de Galați ., pag.159-164
16
 • Muzeul Național, III, 1976  
Necropola birituală daco-carpică de la Spucești, jud. Bacău / La nécropole birituelle dace-carpique de Săucești, dépt. de Bacău, pag.165-180
17
 • Muzeul Național, III, 1976  
Necropola prefeudală din sec. al IV-lea de la Sultana, com. Mănăstirea, jud. Ilfov / La nécropole préféodale du IV-e siècle de Sultana, la commune de Mînăstirea, dept. de Ilfov, pag.181-192
18
 • Muzeul Național, III, 1976  
Un tezaur de siliquae din sec. al IV-lea descoperit în satul Viespești com. Sprîncenata, jud. Olt / Un trésor de silique du IV-e siècle, découvert dans le village de Viespești, la commune de Sprincenata, dept. d'Oit, pag.193-204
19
 • Muzeul Național, III, 1976  
Considerații cu privire la obștea sătească locală de pe teritoriul României în sec. III-V / Considérations sur les communautés villageoises locales du teritoire roumain aux IIIe—Ve siècles, pag.215-220
20
 • Muzeul Național, III, 1976  
Așezări prefeudale și feudale timpurii descoperite pe valea Mostiștei / Sites préféodales et du debut du feodalisme découverts sur la Vallée de Mostiștea, pag.221-234
21
 • Muzeul Național, III, 1976  
Un tezaur de monede bizantine din sec. al XI-lea descoperit la Păcuiul lui Soare / Un trésor de monnaies bizantinnes du XI-e siècle, découvert à Păcuiul Iui Soare, pag.235-239
22
 • Muzeul Național, III, 1976  
Un monument feudal dobrogean necunoscut - biserica Sf. Atanasie de la Niculițel / Un monument féodal inconnu de â Dobroudja, l'église Saint-Athanase de Niculițel, pag.241-248
23
 • Muzeul Național, III, 1976  
Știri despre români la Philippe Mouskees, cronicar francez din sec. al XIII-lea / Renseignements sur les Roumains dans l'oeuvre de Philippe Mouskées, chroniqueur français du XIII-e siècle, pag.249-256
24
 • Muzeul Național, III, 1976  
Obiecte de podoabă descoperite în necropola medievală de la Cetățeni, jud. Argeș / Objets de parure découverts dans la nécropole féodale de Cetățeni, dépt. d'Argeș, pag.257-264
25
 • Muzeul Național, III, 1976  
Unele aspecte privind districtele românești din Banat în cursul sec. XIV-XV/ Quelques aspects concernant les districts roumains de Banat du XIV—XVe siècles, pag.265 -268
26
 • Muzeul Național, III, 1976  
Un tip singular al arhitecturii feudale românești: biserica Adormirea Maicii Domnului din Lipova, jud. Arad / Un type isolé de l'architecture féodale roumaine : l'église de la Dormition de Lipova, dept. d'Arad, pag.279-290
27
 • Muzeul Național, III, 1976  
Unele aspecte ale circulației monetare în Moldova în sec. al XVI-lea oglindite în tezaurul de la Buhăieni / Quelques aspects de la circulation monétaire, en Moldavie, au XVI-e siècle, telle qu'elle se reflète dans le trésor de Buhăieni, pag.291-296
28
 • Muzeul Național, III, 1976  
Contribuții etnonumismatice la studiul etnogenezei poporului român / Contributions ethnonumismatiques dans la recherche de l'ethnogénèse du peuple roumain, pag.297-313
29
 • Muzeul Național, III, 1976  
Meșteșugurile ca formă de manifestare a continuității poporului român / Les métiers, témoignage de la continuité du peuple roumain, pag.315-319
30
 • Muzeul Național, III, 1976  
Școala etnografică clujană, factor activ în cunoașterea ființei naționale românești, 1922-1947 / L'école ethnographique de Cluj, facteur activ dans le connaissance de nation roumain, 1922—1947, pag.321-328
31
 • Muzeul Național, III, 1976  
Funcția etnoculturală a zonelor Valea Jiului, Țara Bîrsei și Bistrița-Năsăud / La fonction ethnoculturelle roumaine des zones de la Vallée du Jiu, Țara Bîrsei et Bistrița-Năsăud, pag.329-334
32
 • Muzeul Național, III, 1976  
Dunărea și apele interioare, factor de unitate și de dezvoltare economică în istoria țărilor române / Le Danube et les eaux intérieures-facteur d'unité et de développement économique, dans l'histoire des Pays Roumains, pag.335-338
33
 • Muzeul Național, III, 1976  
Documente inedite din sec. al XVIII-lea intrate în colecțiile Muzeului de Istorie al R.S.România / Documents inédits du XVIIIe siècle, entrés dans les collections du Musée d'Histoire de la R. S. Roumanie, pag.339-345
34
 • Muzeul Național, III, 1976  
Problema formării poporului român oglindită în concepția școlii Ardelene / Le problème de la formation du peuple roumain, reflété dans la conception de ,,l'Ecole Transylvaine", pag.347-358
35
 • Muzeul Național, III, 1976  
Noi achiziții intrate în patrimoniul Muzeului Național legate de revoluția de la 1848 din țările române / Nouvelles acquisitions du patrimoine du Musée National, concernant la révolution de 1848 dans les Pays Roumains, pag.377-385
36
 • Muzeul Național, III, 1976  
Propaganda revoluționară prin comisari, realizare importantă a Guvernului Provizoriu de la 1848 din Țara Românească /, pag.387-393
37
 • Muzeul Național, III, 1976  
Informații inedite despre mișcarea unionistă gălățeană / Informations inédites sur le mouvement unioniste de Galați, pag.407-414
38
 • Muzeul Național, III, 1976  
Cu privire la legislația elaborată de Comisia Centrală de la Focșani și locul ei în consolidarea statului național român / Sur la législation élaborée par la Commission Centrale de Focșani et son rôle dans la consolidation de l'État national roumain, pag.415-420
39
 • Muzeul Național, III, 1976  
Participarea lui Ioan Axente Sever la mișcarea națională a românilor din Transilvania în perioada regimului liberal. 1860-1865 /, pag.427-432
40
 • Muzeul Național, III, 1976  
Unele aspecte ale activității consililor naționale române în Baia Mare și împrejurimi (noiembrie 1918 - februarie 1919) / Quelques aspects de l'activité des Conseils Nationaux Roumains en Baia Mare et les environs (novembre 1918—février 1919), pag.449-457
41
 • Muzeul Național, III, 1976  
Politica internațională a P.C.R. reflectată în Muzeul de Istorie al R.S. România / La politique internationaliste du P.C.R., telle qu'elle se reflète dans l'exposition permanente du Musée d'Histoire de la R.S. de Roumanie, pag.473-478
42
 • Muzeul Național, III, 1976  
Expoziția itinerantă - formă a activității cultural-educative la Muzeul Județean Dîmbovița / L'exposition itinérante — forme d'activité culturelle-éducative du Musée départemental de Dîmbovița, pag.509-512
43
 • Muzeul Național, III, 1976  
Criterii de evidență a patrimoniului, realizări și perspective la Muzeul Național / Critères de mise à jour du patrimoine des musées, succès et perspectives du Musée National /, pag.517- 520
44
 • Muzeul Național, III, 1976  
Probleme specifice ale evidenței primare și științifice a patrimoniului Muzeului Județean Dîmbovița / Problèmes spécifiques de l'évidence primaire du patrimoine du Musée départamental de Dîmbovița, pag.521-524
45
 • Muzeul Național, III, 1976  
Organizarea colecției de medalii și plachete în cadrul expoziției de bază a Muzeului de Istorie a R.S. România / La collection de médailles et de plaquettes de l'exposition permanente du Musée d'Histoire de la R. S. de Roumanie, pag.559-561
S-au listat 45 de articole corespunzătoare