Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 35 de articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Muzeul Național - Cuvînt înainte / Avant-propos, pag.1 - 2
2
Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România / Le Musée d'Histoire de la République Socialiste de Roumanie, pag.3 - 10
3
Vechimea Bucureștilor / L'ancienneté de Bucarest, pag.57- 61
4
Proprietatea funciară bucureșteană în perioada precapitalistă / La propriété foncière bucarestoise pendant la période précédant le capitalism, pag.81- 94
5
Concepția tematică și tehnica muzeală în realizarea Muzeului de Istorie a Republicii Socialiste România / Conception thématique et technique muséographique de la réalisation du Musée d'Histoire de la République Socialiste de Roumanie, pag.131- 134
6
Lucrări de artă din patrimoniul Muzeului de Istorie al Republicii Socialiste România, prețioase exponate ale Secției de istorie modernă/, pag.157- 166
7
Noi achiziții ale Muzeului de Istorie al Republicii Socialiste România / Nouvelles acquisitions du Musée d'Histoire de la République Socialiste de Roumanie, pag.295-298
8
Publicațiile Muzeului de Istorie al Republicii Socialiste România / Les publications du Musée d'Histoire de la R. S. de Roumanie, pag.309-310
9
Muzeul Teatrului Național din București, factor de cultură și educativă socialistă / Le Musée du Théâtre National de Bucarest, facteur de culture et d'éducation socialiste, pag.105-108
10
Semnificația elementului de atmosferă în muzeul de istorie contemporană / La mise en valeur dans le musée des plus récentes découvertes archéologiques au Musée d'Archéologie de Constanța, pag.145-148
11
Geneza copiei Columnei Traiane expusă la Muzeul de Istorie a R.S. România în lumina cercetărilor de arhivă /, pag.287-292
12
Hrisovul de organizare autonomă a breslei brutarilor bucureșteni din anul 1818 / Un document concernant l'organisation autonome de la corporation des boulangers bucarestois en 1818, pag.439-444
13
Contribuții documentare cu privire la cunoașterea cheltuielilor pentru trupele de ocupație a Bucureștilor în anii 1848-1851 /, pag.469-474
14
Date privind construirea Palatului Poștelor, actualul sediu al Muzeului de Istorie al R.S. România / Les données concernant la construction du Palais des postes, l'actuel siège du musée de l'histoire de la république socialiste de roumanie, pag.495-504
15
Unele aspecte privind lupta clasei muncitoare din București în anii 1934-1936 / Quelques aspects concernant la lutte de la classe ouvrière bucarestoise pendant les années 1934—1935, pag.527- 531
16
Probleme ale conservării manuscriselor și tipăriturilor la Muzeul de Istorie al R.S. România / Problémes de la conservation des manuscrits et des imprimés dans le Musée d'Histoire de la République Socialiste de Roumanie, pag.547- 550
17
Rolul Bucureștilor în politica lui Vlad Țepeș de apărare a independenței Țării Românești / Le rôle de la ville de Bucarest dans la politique de défense de l'indépendance de la Valachie, menée par Vlad Țepeș, pag.99-104
18
Mărturii documentare privind contribuția maselor populare din București la susținerea războiului de independență / Témoignages documentaires concernant la contribution des masses populaires de Bucarest à l'appui de la guerre d'indépendance, pag.425-429
19
Presa bucureșteană în perioada războiului pentru independență / La presse bucarestoise pendant la période de la guerre d'indépendance, pag.431-433
20
Contribuția Organizației București a P.C.R. la lupta pentru libertăți democratice, împotriva pericolului fascist (1934-1938) /, pag.669-673
21
Bătălii pentru apărarea Bucureștilor în secolul al XVI-lea / Des luttes pour la défense de la ville de Bucarest au XVIe siècle, pag.149-154
22
Greva generală a muncitorimii bucureștene, la 20 iunie 1912 / La grève générale des ouvriers buca- restois - 20 juin 1912, pag.313-316
23
  • Muzeul Național, VII, 1983  
"Tot norodul Bucureștilor" în luptă pentru dreptate socială și libertatea patriei (sec. al XVIII-lea) / „Tout le peuple de Bucarest" dans la lutte pour la justice sociale et la liberté de la patrie au XVIIIe s, pag.177-183
24
A existat un regulament de funcționare a primei instituții muzeale din București?/ Il y a un règlement de fonctionnement du premier musée de Bucarest?, pag.7-11
25
O casă de comerț bucureșteană - Casa Capșa - în competiții interne și internaționale din a doua jumătate a secolului al XIX-lea/Une maison de commerce bucarestoise - La maison Capșa dans des competitions de la deuxième moitié du XIX* siècle, pag.35-41
26
Implicarea presei în construirea Ateneului Român /Implication de la presse dans l'édification de l'Athénée Roumain, pag.81-86
27
Expozițiunea generală română din București - Considerații după nouă decenii / L'éxposition générale roumaine de Bucarest 1906 -Considération après neuf décennies, pag.145-157
28
Contribuții la cunoașterea autorului monumentului eroilor aerului din București /Contributions concernant l'auteur du monument des Héros de l'air de Bucarest, pag.197-210
29
Accesibilitatea copiilor cu deficiențe în Muzeul Național de Istorie a României / L'accèsibilite des enfants handicapés dans le Musée National d'Histoire de Roumanie, pag.321-326
30
  • Muzeul Național, XII, 2000  
Negoțul ambulant în Bucureștii sfârșitului de secol XIX și începutului de secol XX / Le commerce ambulant à Bucarest pendant la fin du XXème siècle et le commencement du XXème siècle, pag.143-150
31
  • Muzeul Național, XII, 2000  
Comerțul bucureștean în anii de după Primul Război Mondial / Le commerce en Bucarest aprés la Première Guerre Mondiale, pag.203-209
32
  • Muzeul Național, XII, 2000  
Cronica ilustrată a vieții familiei regale extrasă din "Ilustrațiunea Română" / La chronique illustrée de la vie de la famille royale extraite de "Ilustratiunea română", pag.279-283
33
  • Muzeul Național, XIV, 2002  
Universitatea din București în izvoare arhivistice. 1857-1869 / L'université de Bucarest dans le sources des archives. 1857-1869, pag.149-163
34
  • Muzeul Național, XIV, 2002  
Ziaristul Timoleon Pisani (1868-1943) - schiță biografică - / Le journaliste Timoleon Pisani (1868-1943) - Esquisse biographique -, pag.214-238
35
  • Muzeul Național, XVII, 2005  
Un nobil bucovinean la București și resuscitarea studiilor genealogice românești / Un noble de Bucovine a Bucarest et la ressuscitation des etudes genealogiques roumains, pag.157-173
S-au listat 35 de articole corespunzătoare