Fișă de volum.

Image Alt

Muzeul Național, VI, 1982

ISSN:1015-0323
Anul:1982
Referință:VI, anul 1982
Descarcă fișierul:


Urmează 82 de articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1 Muzeul Național, VI, 1982 Muzeul Național - Cuvînt de deschidere / Discours introductif, pag.3-6
2 Muzeul Național, VI, 1982 Muzeul de istorie - factor dinamic în aplicarea politicii P.C.R. de educare patriotică a maselor, de formare a conștiinței socialiste, pag.7-13
3 Muzeul Național, VI, 1982 Desăvîrșirea unității național-statale și făurirea Partidului Comunist Român / Le parachèvement de l'unité nationale de l'État et la création du Parti Communiste Roumain, pag.15-21
4 Muzeul Național, VI, 1982 Partidul Comunist Român - continuatorul pe o treaptă superioară al rădăcinii socialiste revoluționare / Le Parti Communiste Roumain — continuateur à un échelon supérieur de la tradition socialiste révolutionnaire, pag.23-28
5 Muzeul Național, VI, 1982 Socialisții români în fruntea luptei pentru făurirea statului național unitar / Les socialistes roumains au premier rang de la lutte pour la réalisation de l'État national unitaire, pag.29-36
6 Muzeul Național, VI, 1982 Presa Partidului Comunist Român adresată militarilor în perioada interbelică / La presse du Parti Comuniste Roumain adressée aux militaires pendant la période d'entre les deux guerres, pag.37-42
7 Muzeul Național, VI, 1982 Experiența Partidului Comunist Român privind împletirea activității ilegale și legale în perioada 1924-1944 / L'expérience du Parti Communiste Roumain en ce qui concerne l'activité légale et illégale dans la période 1924— 1944, pag.43-49
8 Muzeul Național, VI, 1982 Rolul insurecției române, inițiată și organizată de P.C.R., în scurtarea duratei delei de-al doilea război mondial / Le rôle de l'insurrection roumaine organisée par l'initiative du P.C.R., dans la réduction de la durée de la seconde guerre mondiale, pag.51- 59
9 Muzeul Național, VI, 1982 Fondul arhivistic național și contribuția sa la cunoașterea istoriei patriei și a Partidului Comunist Român / Le fond archivistique national et son apport à la connaissance de l'histoire de notre pays et du Parti Communiste Roumain, pag.61-65
10 Muzeul Național, VI, 1982 Dacii în sud-estul Transilvaniei / The Dacians in the south-east of Transylvania, pag.67-73
11 Muzeul Național, VI, 1982 Despre românii de la Dunărea de Jos în contextul veacurilor VII-XII / À propos des Roumains du Bas Danube dans le contexte des VII —XII siècles, pag.75-84
12 Muzeul Național, VI, 1982 Biharea - în cadrul unitar al civilizației feudale timpurii românești / Biharea — du VIIe au XIIIe siècle — au cadre unitaire de la civilisation féodale roumaine, pag.85-90
13 Muzeul Național, VI, 1982 Relațiile lui Mihai Viteazul cu sașii din Transilvania / Les relations de Minai Viteazul avec les Saxons de Transylvanie, pag.91-96
14 Muzeul Național, VI, 1982 Ion Nădejde și mișcarea literară de la Iași în anii 1880-1900 / Ion Nădejde et le mouvement littéraire de Jassy entre 1880 et 1900, pag.97-99
15 Muzeul Național, VI, 1982 Considerații privind pregătirea profesională a clasei muncitoare în deceniul al IV-lea al sec. al XX-lea /Considérations concernant la preparation professionnelle de la classe ouvrière pendant la IVe décennie du XXe siècle, pag.101-105
16 Muzeul Național, VI, 1982 Activitatea desfășurată de Partidul Comunist Român pentru mobilizarea maselor țărănești la lupta antifascistă, 1934-1940 / L'activité déployée par le Parti Communiste Roumain pour la mobilisation des masses paysannes dans la lutte antifasciste, 1934—1940, pag.107-112
17 Muzeul Național, VI, 1982 Partidul Comunist Român - forța politică conducătoare a mișcării de rezistență pentru eliberarea națională a României de sub dominația fascistă, 1940-1944 /, pag.113-119
18 Muzeul Național, VI, 1982 Fortificațiile romane de la Romula-Malva și problema comunității așezărilor / Les fortifications de Romula-Malva et le problème de la continuité du site, pag.123-130
19 Muzeul Național, VI, 1982 Observații asupra acțiunii condusă de Lusius Quietus în anul 102 e.n. / Remarques sur la campagne de l'an 102, conduite par Lusius Quietus, pag.131-135
20 Muzeul Național, VI, 1982 Un mormînt din epoca migrațiilor în castrul de la Potaissa / Un tombeau de l'époque des migrations dans le camp de Potaissa, pag.137-142
21 Muzeul Național, VI, 1982 Contribuții arheologice privind existența unor cnezate și stabilirea unui drum comercial între Carpați și Dunăre în sec. IX-X /, pag.143-147
22 Muzeul Național, VI, 1982 Bătălii pentru apărarea Bucureștilor în secolul al XVI-lea / Des luttes pour la défense de la ville de Bucarest au XVIe siècle, pag.149-154
23 Muzeul Național, VI, 1982 Curtea domnească de la Vaslui din vremea lui Ștefan cel Mare / La cour princière de Vaslui de l'époque d'Etienne le Grand, pag.155-166
24 Muzeul Național, VI, 1982 În legătură cu o lucrare inedită atribuită lui Dimitrie Cantemir / Sur un ouvrage inédit attribué à Dimitrie Cantemir, pag.167-170
25 Muzeul Național, VI, 1982 Tradiție și continuitate exprimată în sigilii personale din sec. XVII-lea (însemne și semnificații) / Tradition et continuité exprimées par les sceaux personnels du XVIIe siècle (emblèmes et significations), pag.171-188
26 Muzeul Național, VI, 1982 Ornamentica picturii pe lemn - element de unitate în arta țărilor române din sec. XVII-lea / L'ornementation de la peinture sur bois — élément d'unité dans l'art des pays roumains du XVIIe siècle, pag.175-188
27 Muzeul Național, VI, 1982 Unitatea politică a poporului român în evul mediu reflectată în cronicile din Transilvania din sec. XVII-XVIII / L'unité politique du peuple roumain au moyen âge reflétée dans les chroniques de Transylvanie des XVIIe et XVIIIe siècles, pag.189-194
28 Muzeul Național, VI, 1982 O diplomă de înnobilare (sec. XVIII) în Țara Crișului Alb /One ennobling diploma (18th century) from the „Țara Grisului Alb" county", pag.195-199
29 Muzeul Național, VI, 1982 Lupta maselor populare din Bihor pentru dreptate socială și libertate națională la începutul sec. al XVIII-lea / La lutte des masses populaires de Bihor pour la justice sociale et la liberté nationale au début du XVIIIe siècle, pag.201-204
30 Muzeul Național, VI, 1982 Afirmarea unor idei progresiste în Principatele Române la începutul sec. al XIX-lea / L'afirmation de certaines idées progressistes dans les Principautés Roumaines au début de XIXe siècle ., pag.207-211
31 Muzeul Național, VI, 1982 Formarea pieței unitare românești și însemnătatea ei pentru progresul economic și social al României / La constitution du marché unitaire roumain et son importance pour le progrès économique et social de la Roumanie, pag.213-218
32 Muzeul Național, VI, 1982 Evoluția ideii de independență la românii dobrogeni între revoluția condusă de Tudor Vladimirescu și războiul pentru neatîrnarea neamului (1821-1977) /, pag.219-225
33 Muzeul Național, VI, 1982 Contribuții privind participarea elementelor proletare la revoluția de la 1848 din Țara Românească / Contributions concernant la participation des éléments prolétaires à la révolution de 1848 de Valachie ., pag.227-230
34 Muzeul Național, VI, 1982 Mișcări țărănești în Banat între anii 1848-1854 / Soulèvements paysans en Banat entre 1848—1854, pag.231-234
35 Muzeul Național, VI, 1982 Unitatea și independența națională - deziderate indestructibile în gîndirea social-politică a revoluționarilor din secolul trecut /, pag.235-239
36 Muzeul Național, VI, 1982 Aspecte privind participarea lucrătorilor și tîrgoveților la înfăptuirea Unirii Principatelor Române / Aspects concernant la participation des ouvriers et des citadins à la réalisation de l'Union des Principautés Roumaines, pag.241-246
37 Muzeul Național, VI, 1982 Mînjina - unul dintre centrele polarizatoare ale ideii de unitate națională a românilor la mijlocul sec. al XIX-lea /Mînjina, un des centres qui polarisait l'idée d'unité nationale des Roumains au milieu du XIXe siècle, pag.247- 253
38 Muzeul Național, VI, 1982 Semicentenarul Unirii Principatelor Române în documente inedite / Documents inédits concernant le cinquantenaire de l'Union des Principautés Roumaines, pag.255-260
39 Muzeul Național, VI, 1982 Reuniunea învățătorilor români din Leta Mare (1875), prima asociație profesională a învățătorilor români din Bihor / La réunion des instituteurs roumains de Leta Mare (1875) — première association professionnelle des instituteurs roumains de Bihor, pag.261-265
40 Muzeul Național, VI, 1982 Inițiative parlamentare pentru modernizarea României (1885-1887) / Initiatives parlementaires pour la modernisation de la Roumanie (1885—1887), pag.267-271
41 Muzeul Național, VI, 1982 Idealurile de progres social-politic și mișcarea feministă românească la sfîrșitul sec. al XIX-lea/ Les ideals de progrès socio-politique et le mouvement féministe roumain â la fin du XIX-eme siècle, pag.273-276
42 Muzeul Național, VI, 1982 Poziția mișcării muncitorești și socialiste privind direcțiile dezvoltării României la începutul sec. al XX-lea / La position du mouvement ouvrier et socialiste vis-à-vis des directions du développement de la Roumanie au début du XXime siècle, pag.277-281
43 Muzeul Național, VI, 1982 Poziția activă a mișcării muncitorești din România față de răscoala țăranilor din anul 1907 / La position active du mouvement ouvrier de Roumanie vis-à-vis de la révolte des paysans de 1907, pag.283-288
44 Muzeul Național, VI, 1982 Aspecte ale poziției mișcării muncitorești și socialiste față de problema națională la sfîrșitul sec. al XIX-lea și începutul sec. al XX-lea /, pag.289-293
45 Muzeul Național, VI, 1982 Un secol de la apariția revistei "Contemporanul" / Un siècle depuis l'apparition de la revue „Contemporanul", pag.295-301
46 Muzeul Național, VI, 1982 Rolul României în sud-estul Europei în anii 1900-1912 / Le rôle de la Roumanie dans le sud-est de l'Europe entre 1900—1912, pag.303-307
47 Muzeul Național, VI, 1982 Aspecte inedite privitoare la societatea "Casa Poporului" / Aspects inédits concernant la société „La maison du peuple", pag.309-311
48 Muzeul Național, VI, 1982 Greva generală a muncitorimii bucureștene, la 20 iunie 1912 / La grève générale des ouvriers buca- restois - 20 juin 1912, pag.313-316
49 Muzeul Național, VI, 1982 Octavian Goga, poetul unității naționale . La 100 de ani de la naștere / Octavian Goga, poète de l'unité nationale — 100 ans depuis sa naissance, pag.317-322
50 Muzeul Național, VI, 1982 Octavian Goga și unitatea națională / Octavian Goga et l'unité nationale, pag.323-327
51 Muzeul Național, VI, 1982 Tradiții ale mișcării muncitorești și revoluționare în județul Ialomița pînă în anul 1920 / Traditions du mouvement ouvrier et révolutionnaire dans le département Ialomița jusqu'aux années 1920, pag.329-333
52 Muzeul Național, VI, 1982 Lupta românilor din Transilvania împotriva legislației învățămîntului în primii ani ai dualisnului Austro-Ungar (1867-1876) /, pag.335-339
53 Muzeul Național, VI, 1982 Evoluția politică, ideologică și organizatorică unitară a proletariatului din țara noastră în promovarea țelurilor majore ale poporului român (pînă la 1921) /, pag.341-345
54 Muzeul Național, VI, 1982 Friederich Engels și legăturile cu socialiștii români reflectate într-o expoziție omagială la Wupperthal (R.F.G.) /, pag.347-351
55 Muzeul Național, VI, 1982 Mișcarea socialistă din România în anul 1920 oglindită în unele documente militare / Le mouvement socialiste de Roumaine de 1920 reflété en quelques documents militaires, pag.355-371
56 Muzeul Național, VI, 1982 Făurirea Partidului Comunist Român, considerații terminologice / La création du Parti Communiste Roumain, considerations terminologiques, pag.363-367
57 Muzeul Național, VI, 1982 Socialiștii bîrlădeni participanți activi la lupta pentru crearea Partidului Român / Les socialistes de la ville de Bîrlad, participants actifs à la lutte pour la création du Parti Communiste Roumain, pag.369-374
58 Muzeul Național, VI, 1982 Permanența legăturilor dintre partidul clasei muncitoare și mișcarea sindicală /La permanence des liaisons entre le parti de la classe ouvrière et le mouvement syndical, pag.375-379
59 Muzeul Național, VI, 1982 Cercul feminin comunist - prima organizație revoluționară de femei creată de Partidul Comunist Român (1922-1924) / Le cercle feminin communiste — la première organisation révolutionnaire des femmes fondée par le Parti Communiste Roumain (1922—1924), pag.381-384
60 Muzeul Național, VI, 1982 Mărturii din primii ani de la făurirea Partidului Comunist Român despre abnegația unor militanți revoluționari / Témoignages des premières années depuis la création du Parti Communiste Roumain sur l'abnégation de certains militants révolutionnaires, pag.385-390
61 Muzeul Național, VI, 1982 Activitatea Partidului Comunist Român în județul Dîmbovița pentru apărarea integrității și suveranității naționale /, pag.391-394
62 Muzeul Național, VI, 1982 Din preocupările cultural-educative ale mișcării muncitorești din România în perioada interbelică / Sur les préoccupations culturelles et éducatives du mouvement ouvrier de Roumanie dans la période d'entre les deux guerres, pag.395-399
63 Muzeul Național, VI, 1982 Partidul Comunist Român - luptător consecvent împotriva fascismului, pentru independența și suveranitatea patriei / Le Parti Communiste Roumain — combattant conséquent contre le fascisme, pour l'indépendance et la souveraineté de la Patrie, pag.401-406
64 Muzeul Național, VI, 1982 Acțiuni și greve muncitorești în județele Mușcel, Argeș și Teleorman în petrioada 1921-1930 / Les actions du Parti Communiste Roumain durant les années 1921—1930 dans les départements de Muscel, Argeș et Teleorman, pag.407-410
65 Muzeul Național, VI, 1982 Aspecte privind politica Partidului Comunist Român față de intelectualitate, 1921-1938 / Aspects de la politique du Parti Communiste Roumain concernant l'intellectualité (1921—1933), pag.411-416
66 Muzeul Național, VI, 1982 Preocupările forțelor revoluționare gălățene din perioada interbelică reflectate în presa locală / Préoccupations des forces révolutionnaires de Galatzi reflétées dans la presse locale, dans la période d'entre les deux grandes guerres mondiales, pag.417-421
67 Muzeul Național, VI, 1982 Considerații privind concepția Partidului Comunist Român în problema regimului acordat naționalităților conlocuitoare din România la cumpăna anilor 1938-1939 /, pag.423-427
68 Muzeul Național, VI, 1982 Intelectualitatea progresistă în lupta condusă de Partidul Comunist Român în anul 1939 pentru salvgardarea integrității teritoriale a țării /, pag.429-432
69 Muzeul Național, VI, 1982 Contribuții privind lupta țărănimii transilvănene împotriva exploatării și fascismului pentru apărarea idependenței și integrității patriei, 1938-1940, pag.433-438
70 Muzeul Național, VI, 1982 Lucrețiu Pătrașcanu despre rolul revoluției în istoria poporului român / Lucrețiu Pătrășcanu sur le rôle de la révolution dans l'histoire du peuple roumain, pag.439-444
71 Muzeul Național, VI, 1982 Aurel Mărculescu - grafician militant în slujba ideilor progresiste, democratice și antifasciste / Aurel Mărculescu — artiste graphique militant pour des idées progressistes, démocratiques et antifascistes, pag.445-448
72 Muzeul Național, VI, 1982 Partidul Comunist Român inițiatorul și organizatorul mișcării de rezistență în România (1940-1944) / La lutte du Parti Communiste Roumain en vue de l'organisation et de développement de la résistance antifasciste en Roumanie, pag.449-455
73 Muzeul Național, VI, 1982 Forme și acțiuni ale mișcării de rezistență antifasciste românești (1941-1944) / Formes et actions du mouvement de résistance antifasciste roumaine, 1941—1944, pag.457-461
74 Muzeul Național, VI, 1982 Contribuții ale tineretului la opera de democratizare a țării. 23 august 1944-6 martie 1945 / Contributions de la jeunesse à l'oeuvre de démocratisation du pays, le 23 août 1944 — 6 mars 1945, pag.463-469
75 Muzeul Național, VI, 1982 Lupta forțelor democratice în perioada 23 august 1944-1945 oglindită în manifeste și afișe / La lutte des forces démocratiques pendant la période 23 août 1944—1945 reflétée dans les manifestes et les affiches, pag.469-472
76 Muzeul Național, VI, 1982 Crearea organelor locale ale puterii de stat - moment important în activitatea P.C.R. de făurire a aparatului de stat / socialist în România, 1948-1950, pag.473-478
77 Muzeul Național, VI, 1982 Partidul Comunist Român - centrul vital și conștiința întregii națiuni / Le Parti Communiste Roumain — centre vital et conscience de toute la nation, pag.479-483
78 Muzeul Național, VI, 1982 Importanța criteriului național pentru înțelegerea istoriei și a tendințelor majore din epoca contemporană / L'importance du critère national pour la comprehension de l'histoire et des tendances majeures de l'époque contemporaine, pag.485-489
79 Muzeul Național, VI, 1982 Concepția Partidului Comunist cu privire la locul și rolul națiunii în epoca contemporană / The conception of the Romanian Communist Party regarding the place and the role of the nation in the contemporary epoch, pag.491-493
80 Muzeul Național, VI, 1982 Coordonate definitorii ale activității internaționale a P.C.R./ Coordonnées caractéristiques de l'activité internationale du Parti Communiste Roumain, pag.495-500
81 Muzeul Național, VI, 1982 Mărturii ale stimei și prețuirii de care se bucură în întreaga lume politica Partidului Comunist Român de solidaritate și colaborare cu toate forțele revoluționare, progresiste, care luptă pentru libertate, independență și progres social /, pag.501-506
82 Muzeul Național, VI, 1982 Notă/Note, pag.507
S-au listat 82 de articole corespunzătoare