Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 50 de articole din totalul de 52 corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Desăvîrșirea unității național-statale și făurirea Partidului Comunist Român / Le parachèvement de l'unité nationale de l'État et la création du Parti Communiste Roumain, pag.15-21
2
Partidul Comunist Român - continuatorul pe o treaptă superioară al rădăcinii socialiste revoluționare / Le Parti Communiste Roumain — continuateur à un échelon supérieur de la tradition socialiste révolutionnaire, pag.23-28
3
Socialisții români în fruntea luptei pentru făurirea statului național unitar / Les socialistes roumains au premier rang de la lutte pour la réalisation de l'État national unitaire, pag.29-36
4
Presa Partidului Comunist Român adresată militarilor în perioada interbelică / La presse du Parti Comuniste Roumain adressée aux militaires pendant la période d'entre les deux guerres, pag.37-42
5
Experiența Partidului Comunist Român privind împletirea activității ilegale și legale în perioada 1924-1944 / L'expérience du Parti Communiste Roumain en ce qui concerne l'activité légale et illégale dans la période 1924— 1944, pag.43-49
6
Fondul arhivistic național și contribuția sa la cunoașterea istoriei patriei și a Partidului Comunist Român / Le fond archivistique national et son apport à la connaissance de l'histoire de notre pays et du Parti Communiste Roumain, pag.61-65
7
Dacii în sud-estul Transilvaniei / The Dacians in the south-east of Transylvania, pag.67-73
8
Despre românii de la Dunărea de Jos în contextul veacurilor VII-XII / À propos des Roumains du Bas Danube dans le contexte des VII —XII siècles, pag.75-84
9
Biharea - în cadrul unitar al civilizației feudale timpurii românești / Biharea — du VIIe au XIIIe siècle — au cadre unitaire de la civilisation féodale roumaine, pag.85-90
10
Ion Nădejde și mișcarea literară de la Iași în anii 1880-1900 / Ion Nădejde et le mouvement littéraire de Jassy entre 1880 et 1900, pag.97-99
11
Considerații privind pregătirea profesională a clasei muncitoare în deceniul al IV-lea al sec. al XX-lea /Considérations concernant la preparation professionnelle de la classe ouvrière pendant la IVe décennie du XXe siècle, pag.101-105
12
Activitatea desfășurată de Partidul Comunist Român pentru mobilizarea maselor țărănești la lupta antifascistă, 1934-1940 / L'activité déployée par le Parti Communiste Roumain pour la mobilisation des masses paysannes dans la lutte antifasciste, 1934—1940, pag.107-112
13
Partidul Comunist Român - forța politică conducătoare a mișcării de rezistență pentru eliberarea națională a României de sub dominația fascistă, 1940-1944 /, pag.113-119
14
Fortificațiile romane de la Romula-Malva și problema comunității așezărilor / Les fortifications de Romula-Malva et le problème de la continuité du site, pag.123-130
15
Un mormînt din epoca migrațiilor în castrul de la Potaissa / Un tombeau de l'époque des migrations dans le camp de Potaissa, pag.137-142
16
Contribuții arheologice privind existența unor cnezate și stabilirea unui drum comercial între Carpați și Dunăre în sec. IX-X /, pag.143-147
17
Bătălii pentru apărarea Bucureștilor în secolul al XVI-lea / Des luttes pour la défense de la ville de Bucarest au XVIe siècle, pag.149-154
18
Curtea domnească de la Vaslui din vremea lui Ștefan cel Mare / La cour princière de Vaslui de l'époque d'Etienne le Grand, pag.155-166
19
Unitatea politică a poporului român în evul mediu reflectată în cronicile din Transilvania din sec. XVII-XVIII / L'unité politique du peuple roumain au moyen âge reflétée dans les chroniques de Transylvanie des XVIIe et XVIIIe siècles, pag.189-194
20
O diplomă de înnobilare (sec. XVIII) în Țara Crișului Alb /One ennobling diploma (18th century) from the „Țara Grisului Alb" county", pag.195-199
21
Lupta maselor populare din Bihor pentru dreptate socială și libertate națională la începutul sec. al XVIII-lea / La lutte des masses populaires de Bihor pour la justice sociale et la liberté nationale au début du XVIIIe siècle, pag.201-204
22
Afirmarea unor idei progresiste în Principatele Române la începutul sec. al XIX-lea / L'afirmation de certaines idées progressistes dans les Principautés Roumaines au début de XIXe siècle ., pag.207-211
23
Formarea pieței unitare românești și însemnătatea ei pentru progresul economic și social al României / La constitution du marché unitaire roumain et son importance pour le progrès économique et social de la Roumanie, pag.213-218
24
Contribuții privind participarea elementelor proletare la revoluția de la 1848 din Țara Românească / Contributions concernant la participation des éléments prolétaires à la révolution de 1848 de Valachie ., pag.227-230
25
Mișcări țărănești în Banat între anii 1848-1854 / Soulèvements paysans en Banat entre 1848—1854, pag.231-234
26
Unitatea și independența națională - deziderate indestructibile în gîndirea social-politică a revoluționarilor din secolul trecut /, pag.235-239
27
Aspecte privind participarea lucrătorilor și tîrgoveților la înfăptuirea Unirii Principatelor Române / Aspects concernant la participation des ouvriers et des citadins à la réalisation de l'Union des Principautés Roumaines, pag.241-246
28
Mînjina - unul dintre centrele polarizatoare ale ideii de unitate națională a românilor la mijlocul sec. al XIX-lea /Mînjina, un des centres qui polarisait l'idée d'unité nationale des Roumains au milieu du XIXe siècle, pag.247- 253
29
Reuniunea învățătorilor români din Leta Mare (1875), prima asociație profesională a învățătorilor români din Bihor / La réunion des instituteurs roumains de Leta Mare (1875) — première association professionnelle des instituteurs roumains de Bihor, pag.261-265
30
Inițiative parlamentare pentru modernizarea României (1885-1887) / Initiatives parlementaires pour la modernisation de la Roumanie (1885—1887), pag.267-271
31
Poziția mișcării muncitorești și socialiste privind direcțiile dezvoltării României la începutul sec. al XX-lea / La position du mouvement ouvrier et socialiste vis-à-vis des directions du développement de la Roumanie au début du XXime siècle, pag.277-281
32
Poziția activă a mișcării muncitorești din România față de răscoala țăranilor din anul 1907 / La position active du mouvement ouvrier de Roumanie vis-à-vis de la révolte des paysans de 1907, pag.283-288
33
Rolul României în sud-estul Europei în anii 1900-1912 / Le rôle de la Roumanie dans le sud-est de l'Europe entre 1900—1912, pag.303-307
34
Tradiții ale mișcării muncitorești și revoluționare în județul Ialomița pînă în anul 1920 / Traditions du mouvement ouvrier et révolutionnaire dans le département Ialomița jusqu'aux années 1920, pag.329-333
35
Lupta românilor din Transilvania împotriva legislației învățămîntului în primii ani ai dualisnului Austro-Ungar (1867-1876) /, pag.335-339
36
Friederich Engels și legăturile cu socialiștii români reflectate într-o expoziție omagială la Wupperthal (R.F.G.) /, pag.347-351
37
Mișcarea socialistă din România în anul 1920 oglindită în unele documente militare / Le mouvement socialiste de Roumaine de 1920 reflété en quelques documents militaires, pag.355-371
38
Făurirea Partidului Comunist Român, considerații terminologice / La création du Parti Communiste Roumain, considerations terminologiques, pag.363-367
39
Socialiștii bîrlădeni participanți activi la lupta pentru crearea Partidului Român / Les socialistes de la ville de Bîrlad, participants actifs à la lutte pour la création du Parti Communiste Roumain, pag.369-374
40
Activitatea Partidului Comunist Român în județul Dîmbovița pentru apărarea integrității și suveranității naționale /, pag.391-394
41
Din preocupările cultural-educative ale mișcării muncitorești din România în perioada interbelică / Sur les préoccupations culturelles et éducatives du mouvement ouvrier de Roumanie dans la période d'entre les deux guerres, pag.395-399
42
Partidul Comunist Român - luptător consecvent împotriva fascismului, pentru independența și suveranitatea patriei / Le Parti Communiste Roumain — combattant conséquent contre le fascisme, pour l'indépendance et la souveraineté de la Patrie, pag.401-406
43
Acțiuni și greve muncitorești în județele Mușcel, Argeș și Teleorman în petrioada 1921-1930 / Les actions du Parti Communiste Roumain durant les années 1921—1930 dans les départements de Muscel, Argeș et Teleorman, pag.407-410
44
Aspecte privind politica Partidului Comunist Român față de intelectualitate, 1921-1938 / Aspects de la politique du Parti Communiste Roumain concernant l'intellectualité (1921—1933), pag.411-416
45
Preocupările forțelor revoluționare gălățene din perioada interbelică reflectate în presa locală / Préoccupations des forces révolutionnaires de Galatzi reflétées dans la presse locale, dans la période d'entre les deux grandes guerres mondiales, pag.417-421
46
Considerații privind concepția Partidului Comunist Român în problema regimului acordat naționalităților conlocuitoare din România la cumpăna anilor 1938-1939 /, pag.423-427
47
Partidul Comunist Român inițiatorul și organizatorul mișcării de rezistență în România (1940-1944) / La lutte du Parti Communiste Roumain en vue de l'organisation et de développement de la résistance antifasciste en Roumanie, pag.449-455
48
Forme și acțiuni ale mișcării de rezistență antifasciste românești (1941-1944) / Formes et actions du mouvement de résistance antifasciste roumaine, 1941—1944, pag.457-461
49
Contribuții ale tineretului la opera de democratizare a țării. 23 august 1944-6 martie 1945 / Contributions de la jeunesse à l'oeuvre de démocratisation du pays, le 23 août 1944 — 6 mars 1945, pag.463-469
50
Crearea organelor locale ale puterii de stat - moment important în activitatea P.C.R. de făurire a aparatului de stat / socialist în România, 1948-1950, pag.473-478
S-au listat 50 de articole din totalul de 52 corespunzătoare